Skip to main content

Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» στοχεύει στη δημιουργία νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

 

Έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανία
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μεταξύ του διαστήματος από 17/3/2016 έως και 27/4/2016.

Δικαιούχοι θα είναι:
Α) άνεργοι εγγεγραμμένοι στo μητρώo ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
Β) ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον το δηλωθέν εισόδημα που αντιστοιχεί σε αυτή την δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 25% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους:
Για την κατηγορία των ανέργων:

 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος).
 • Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο αντίστοιχο παράρτημα της πρόσκλησης του προγράμματος, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση ένταξης, τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την υπό σύσταση επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης που θα λάβει η υπό σύσταση επιχείρηση από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης, εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης.

 

 • Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών σχημάτων για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά.
 • Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα, οι ενώσεις φυσικών προσώπων οι οποίοι κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.
 • Στα εταιρικά σχήματα η συμπληρωματικότητα εξετάζεται σε σχέση με τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των ειδικοτήτων, αλλά και τις ειδικότητες που απαιτούνται για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο και τεκμηριώνεται βάσει αυτού.
 • Η συμπληρωματικότητα μπορεί να είναι κάθετη ή/και οριζόντια, όπου η κάθετη συμπληρωματικότητα διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ δραστηριοτήτων διαφορετικών τομέων και η οριζόντια συμπληρωματικότητα διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ δραστηριοτήτων του ίδιου τομέα.

 

Για την κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρηματιών:

 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μην λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον το δηλούμενο εξ’ αυτής εισόδημα αντιπροσωπεύει έως και το 25% του συνολικώς δηλωθέντος εισοδήματος ( φορολογικός έτος 2015).
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος).
 • Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
 • Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση ένταξης, τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Επιπρόσθετα να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την υπό σύσταση επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης που θα λάβει η υπό σύσταση επιχείρηση από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να μην έχει ενταχθεί ο ωφελούμενος σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης, εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης.

 

 • Η μεταβολή ΚΑΔ στους ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα δεν συνιστά σύσταση νέας επιχείρησης.
 • Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών σχημάτων για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά.
 • Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα, οι ενώσεις φυσικών προσώπων οι οποίοι κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.
 • Στα εταιρικά σχήματα η συμπληρωματικότητα εξετάζεται σε σχέση με τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των ειδικοτήτων, αλλά και τις ειδικότητες που απαιτούνται για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο και τεκμηριώνεται βάσει αυτού.
 • Η συμπληρωματικότητα μπορεί να είναι κάθετη ή/και οριζόντια, όπου η κάθετη συμπληρωματικότητα διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ δραστηριοτήτων διαφορετικών τομέων και η οριζόντια συμπληρωματικότητα διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ δραστηριοτήτων του ίδιου τομέα.

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι από 15.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ (με 100% επιδότηση). Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων θα ανέρχεται στους 24 μήνες από την απόφαση ένταξης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Λειτουργικά κόστη (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης)
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 • Προμήθεια πρώτων υλών και αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ

 

Προσφερόμενες υπηρεσίες του οργανισμού IRIS:

Για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων, στα πλαίσια των προαναφερθέντων προγραμμάτων, o IRIS παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Εξατομικευμένη ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους του εκάστοτε προγράμματος και καθοδήγηση στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε όλες τις φάσεις του έργου (από την υποβολή έως την αποπληρωμή)
 • Σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) προσαρμοσμένο στη μοναδικότητα της ιδέας σας αλλά και στις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος και υποβολή της αίτησης
 • Διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης (λ.χ. υποστήριξη στις διαδικασίες αιτημάτων τροποποίησης του σχεδίου, υποβολής αιτημάτων για ενδιάμεσες πληρωμές και τελική αποπληρωμή, κλπ.).
 • Ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών για την προβολή και δικτύωση της επιχείρησης (λ.χ. κατασκευή και ανάπτυξη εταιρικής ιστοσελίδας και e-shop, ενέργειες ψηφιακής διαφήμισης όπως καμπάνιες AdWords, Facebook, Twitter, LinkedIn, marketing plans, μελέτες ανάλυσης αγοράς, κλπ.)
 • Εξατομικευμένες λύσεις πληροφορικής (ανάπτυξη mobile/cloud εφαρμογών, βάσεις δεδομένων, πρόγραμμα εταιρικής διαχείρισης, κ.α.)
 • Εξοπλισμός πληροφορικής και δικτύων (software & hardware)
 • Υπηρεσίες συμβατικής και ηλεκτρονικής κατάρτισης

 

Ο Οργανισμός Κατάρτισης IRIS έχοντας σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο των χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ είναι σε θέση να αναλάβει την πλήρη υποστήριξη για την επιδότηση και του δικού σας επιχειρηματικού σας σχεδίου.

 

 

Πληροφορίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ. 210 4629300 (εσωτ.215), [email protected]

Close ✕

Είδος Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο

Διάρκεια