Δωροδοκία/δωροληψία και διαφθορά αποτελούν κύριες απειλές της χρηστής διοίκησης, της αειφόρου ανάπτυξης, της επιχειρηματικής ηθικής και της καλής πίστης μεταξύ συναλλασσομένων. Υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Η IRIS ΑΕ δείχνει μηδενική ανοχή σε περιστατικά δωροδοκίας και διαφθοράς, ενεργεί σε όλες τις δραστηριότητές της με γνώμονα την ηθική, την ακεραιότητα και τις αρχές εμπιστευτικότητας. Η διοίκηση της IRIS ΑΕ, δεσμεύεται να συμβάλλει με όλους του δυνατούς, εκ μέρους της τρόπους, στην πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων δωροδοκίας και διαφθοράς και είναι αναγκαία η συνδρομή όλων για την καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων.

Πρακτικές οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ή/και ενδυνάμωση σχέσεων και στην προώθηση των σκοπών της IRIS ΑΕ, πρέπει να πραγματοποιούνται με διαφάνεια και να μη δημιουργούν οποιαδήποτε προσδοκία προς τον παραλήπτη αυτών να ανταποδώσει, είτε με την τέλεση είτε με την παράλειψη πράξεων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ως αντάλλαγμα.

Η IRIS ΑΕ απαγορεύει οποιαδήποτε πληρωμή διευκόλυνσης ανεξάρτητα από την αξία αυτής και ΔΕΝ προβαίνει σε δωρεές προς πολιτικά κόμματα.

Όλοι οι εργαζόμενοι και πάροχοι – τρίτα πρόσωπα της εταιρείας εναντιώνονται σε φαινόμενα δωροδοκίας και διαφθοράς και ενημερώνουν τη διοίκηση για ύποπτα περιστατικά σχετικά με τέτοια φαινόμενα.  Όλες οι τυχούσες αναφορές θα εξετάζονται από την διοίκηση της εταιρείας σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο.

Οι αναφορές  πραγματοποιούνται ειλικρινώς και με καλή πίστη στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής σχετικά με ύποπτα περιστατικά, ακόμη κι αν εν τέλει οι υποψίες αυτές αποδειχθούν εσφαλμένες.

Βασικές αρχές

  • Η IRIS ΑΕ εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής κατά της Διαφθοράς και δεσμεύεται να λειτουργεί με επαγγελματισμό, νομιμότητα και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές της συναλλαγές.
  • Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΠΟΨΗ ΑΕ καθώς και τρίτοι που δρουν για λογαριασμό της δεν επιτρέπεται να προσφέρουν, να υπόσχονται ή να δωροδοκούν οποιονδήποτε, καθώς επίσης και να αιτούνται, να συμφωνούν ότι θα δωροδοκηθούν.
  • Η IRIS ΑΕ έχει καθιερώσει μέτρα κατά της Διαφθοράς, ώστε να διατηρήσει υψηλά επίπεδα ηθικής και να προστατεύσει τη φήμη της έναντι οποιαδήποτε κατηγορίας για Διαφθορά και Δωροδοκία.
  • Η Πολιτική αυτή αφορά όλο το ανθρώπινο δυναμικό της IRIS ΑΕ ανεξάρτητα από την ειδικότητα και την ιεράρχη καθώς και τους παρόχους και τα τρίτα πρόσωπα της εταιρείας, που δρουν για λογαριασμό της.
  • Η μη συμμόρφωση με την πολιτική αυτή, είτε γίνεται εκούσια είτε γίνεται ακούσια, δύναται να οδηγήσει σε πειθαρχικές διώξεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την απόλυση ή την λήξη της συνεργασίας λόγω σοβαρού παραπτώματος καθώς και την ποινική δίωξη του εμπλεκόμενου, βάσει της υπάρχουσας Ελληνικής νομοθεσίας.
  • Το προσωπικό ενθαρρύνεται να αναφέρει κάθε ζήτημα ή υποψία αδικήματος που υποπέσει στην αντίληψή του άμεσα στη διοίκηση. Κανένας δε θα έχει επιπτώσεις γιατί ανέφερε σοβαρές ανησυχίες αναφορικά με δωροδοκία, διαφθορά, ανάρμοστες δωρεές και πληρωμές για διευκόλυνση, εκτός αν αυτές αποδειχθούν ότι έγιναν με δόλο.

 

Εκ της Διοικήσεως

01.02.2022