Οικονομικά μεγέθη

ΙΡΙΣ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΠΕ
Ισολογισμός 2014
ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015
ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016
ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης Α.Ε.
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2017