Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης

Στο σύγχρονο περιβάλλον της μεγάλης εργασιακής ρευστότητας και της έντονης επαγγελματικής κινητικότητας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.

Υπηρεσιών που συνιστούν δυναμικές παρεμβάσεις για την κινητοποίηση των ανέργων, τη διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, καθώς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό εργαζόμενων.

Ο ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης, μέσω ενός συνεκτικού συστήματος ψηφιοποιημένων εργαλείων και εξατομικευμένων υπηρεσιών που χρησιμοποιεί (Αναδραστικό Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών Συμβουλευτικής - Α.Σ.Π.Υ.Σ) στοχεύει να υποστηρίξει αποτελεσματικά τον άνεργο ή τον εργαζόμενο ώστε :

- Να αποκτήσει πληρέστερη γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του, των ενδιαφερόντων, των δεξιοτήτων και των αξιών του, δηλαδή των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές του επιλογές.

- Να μάθει να αναζητά, να επεξεργάζεται και να αξιολογεί πληροφορίες, καθώς και να διερευνά εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους, με στόχο την επαγγελματική του ανάπτυξη.

- Να καταρτίσει το ατομικό του σχέδιο δράσης ώστε να ενταχθεί στην αγορά εργασίας ή να επαναπροσδιορίσει την επαγγελματική του πορεία σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής του ΙΡΙΣ Οργανισμού Κατάρτισης περιλαμβάνει:

1

Ψηφιοποιημένα Εργαλεία εκτίμησης και κατανόησης στοιχείων προσωπικότητας, συναισθηματικής νοημοσύνης, ικανοτήτων αριθμητικού, γλωσσικού, αφαιρετικού και δημιουργικού λογισμού, επαγγελματικών αξιών.
2

Εξατομικευμένες υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας, από έμπειρους και υψηλά καταρτισμένους συμβούλους.
3

Υπηρεσίες δικτύωσης με άλλες δομές πληροφόρησης, κατάρτισης, παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του ωφελούμενου.

Τα εργαλεία συμβουλευτικής αφού συμπληρωθούν με βάση τις παρεχόμενες οδηγίες (εξατομικευμένα username & password παρέχονται από το ΙΡΙΣ Οργανισμός Κατάρτισης), καταχωρούν αυτόματα τα αποτελέσματα, τα οποία ο σύμβουλος καλείται να συζητήσει μαζί με τον ωφελούμενο, με σκοπό να αναδειχθούν προφανείς ή/και «κρυμμένες» δυνατότητες, ανάγκες, αξίες και προσανατολισμοί, κρίσιμοι για τη δημιουργία ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού ατομικού επαγγελματικού πλάνου. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται είναι προσβάσιμα μόνο στον επαγγελματικό σύμβουλο του κάθε ωφελούμενου.