ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)
ΤΙΤΛΟΣ: Καινοτόμο Σύστημα μάθησης με χρήση τεχνικών παιχνιδοποίησης.
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: Edugamificating
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-03335

 

Το παρόν έργο αποτελεί την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος συγγραφής (authoring gamification environment) για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εικονικών θεματικών εργαστηρίων, το οποίο είναι εξοπλισμένο με μεθόδους και αλγορίθμους ανάλυσης δεδομένων καθώς και εργαλεία οπτικοποίησης που έχουν δοκιμαστεί στην βιομηχανία ψηφιακών παιχνιδιών (gaming industry) και είναι κατάλληλο για συνεχή εξέλιξη του σχεδιασμού των εικονικών θεματικών εκπαιδευτικών εργαστηριακών/πειραματικών «παιχνιδιών» και τη δυναμική προσαρμογή του περιεχομένου μάθησης στους χρήστες. Το «Καινοτόμο Σύστημα μάθησης με χρήση τεχνικών παιχνιδοποίησης» – Edugamificating, περιλαμβάνει πλατφόρμα εκπαίδευσης βασισμένη στις τεχνικές παιχνιδοποίησης, η οποία μέσω της χρήσης μιας σειράς τεχνολογιών, μπορεί να αξιοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής μαθησιακής διαδικασίας σε όλα τα στάδια της.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού έχει αναπτυχθεί ένα cross-platform εκπαιδευτικό σύστημα (παιχνίδι) που προσφέρεται διακαναλικά μέσω Η/Υ (Windows), κινητών συσκευεών (Android, iOS ) καθώς και ως web υπηρεσία με δυνατότητες λειτουργίας για τους χρήστες τόσο on-line όσο και off-line. Οι εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι εξομοιώνουν πραγματικές ρεαλιστικές συνθήκες, όπου οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν μια σειρά μαθησιακών/εκπαιδευτικών εργασιών, παρέχοντας τη δυνατότητα να αρθούν θέματα που σχετίζονται με την έλλειψη φυσικών πόρων (π.χ. αίθουσες, εργαστήρια, υλικά), προσφέρει τη δυνατότητα να μην απαιτείται η φυσική παρουσία σε περιπτώσεις που διαφορετικά ήτο αναγκαία (π.χ. άλλες πόλεις, διαφορετικές χώρες), ενώ παράλληλα μπορεί να αντιμετωπίσει την έλλειψη εξατομικευμένης πρόσβασης στην εκπαίδευση, μέσω αναλυτικών μεθόδων και αλγορίθμων ανάλυσης της συμπεριφοράς και του εν γένει προφίλ του χρήστη, με σκοπό την δυναμική προσαρμογή του συστήματος (της εκάστοτε εκπαιδευτικής διαδικασίας) στις ανάγκες και απαιτήσεις του μαθητή. Η ολοκληρωμένη λύση που προτείνεται στο πλαίσιο του έργου, προσφέρει σημαντικά κοινωνικά οφέλη, καθώς μέσω της ενίσχυσης των προτεινόμενων δυνατοτήτων θα επιτρέψει την ολιστική και αποτελεσματική πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη μάθηση, διερεύνηση και πιθανή επέκταση για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ λόγω του βελτιστοποιημένου επιπέδου λειτουργίας της πλατφόρμας θα είναι εύκολο να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, προσφέροντας στην ΜΜΕ τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί εμπορικά την επιχειρηματική αυτή ευκαιρία.