Skip to main content

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στοχεύει στην ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του νέου ΕΣΠΑ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μεταξύ του διαστήματος από 29/3/2016 έως και 17/5/2016.

Δικαιούχοι θα είναι:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τουρισμού (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης ορίζονται σε σχετικό παράρτημα της Πρόσκλησης του Προγράμματος

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ (με 40% επιδότηση).

Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%.

Προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:

 • να έχει συσταθεί έως τουριστική επιχείρηση, με επιλέξιμο για την δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015.
 • να απασχολεί κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας η απαίτηση της 0,5 ΕΜΕ /τριετία κατά μέσο όρο προσαρμόζεται σε 0,5 ΕΜΕ κατά μέσο όρο για το διάστημα λειτουργίας της.
 • να λειτουργεί νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 • να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.
 • να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης/ ανανέωσης αυτής, για τις επιλέξιμες τουριστικές δραστηριότητες. Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης απορρίπτονται εξ αρχής από τη Δράση.
 • να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί.
 • να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης.
 • να μην είναι προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2014/C 249/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(βλέπε Ορισμό Προβληματικής στο Παράρτημα IV).
 • να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).
 • να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
 • να υποβάλει στο επενδυτικό της σχέδιο δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλη δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • να δεσμευθεί ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλη δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία οικονομική μονάδα), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου.
Διάρκεια Έργων
Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες:
Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος αναμένεται να είναι:

 • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 • μηχανήματα-εξοπλισμός,
 • οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος,
 • πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • οι παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ),
 • λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού,
 • μεταφορικά μέσα,
 • παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου,
 • Μελέτες/έρευνας αγοράς,
 • η προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους,
 • οι αμοιβές τρίτων,
 • μισθολογικό κόστος εργαζόμενων ((υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό).

Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στην επιχείρηση.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης (11/2/2016).

Προσφερόμενες υπηρεσίες του οργανισμού IRIS Για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων, στα πλαίσια των προαναφερθέντων προγραμμάτων, ο IRIS παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Εξατομικευμένη ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους του εκάστοτε προγράμματος και καθοδήγηση στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε όλες τις φάσεις του έργου (από την υποβολή έως την αποπληρωμή)
 • Σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) προσαρμοσμένο στη μοναδικότητα της ιδέας σας αλλά και στις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος και υποβολή της αίτησης
 • ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design,
 • Διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης (λ.χ. υποστήριξη στις διαδικασίες αιτημάτων τροποποίησης του σχεδίου, υποβολής αιτημάτων για ενδιάμεσες πληρωμές και τελική αποπληρωμή, κλπ.).
 • Ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών για την προβολή και δικτύωση της επιχείρησης (λ.χ. κατασκευή και ανάπτυξη εταιρικής ιστοσελίδας και e-shop, ενέργειες ψηφιακής διαφήμισης όπως καμπάνιες AdWords, Facebook, Twitter, LinkedIn, marketing plans, μελέτες ανάλυσης αγοράς, κλπ.)
 • Εξατομικευμένες λύσεις πληροφορικής (ανάπτυξη mobile/cloud εφαρμογών, βάσεις δεδομένων, πρόγραμμα εταιρικής διαχείρισης, κ.α.)
 • Εξοπλισμός πληροφορικής και δικτύων (software & hardware)
 • Υπηρεσίες συμβατικής και ηλεκτρονικής κατάρτισης

Ο οργανισμός IRIS έχοντας σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο των χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ είναι σε θέση να αναλάβει την πλήρη υποστήριξη για την επιδότηση και του δικού σας επιχειρηματικού σας σχεδίου.

Πληροφορίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ. 210 4629300 (εσωτ.215), [email protected]

Close ✕

Είδος Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο

Διάρκεια