Skip to main content

Το Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία

Οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Συγχρόνως, με τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, αναμένεται να ενισχυθούν οι ικανότητες του παραγωγικού δυναμικού και να επιτευχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μεταξύ του διαστήματος από 7/4/2016 έως και 20/5/2016.

Δικαιούχοι θα είναι:

  • α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
   β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
  • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και
  • Διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ (με 40% επιδότηση). Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:

 

   • Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής. Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από τη δράση.
   • Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσει επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
   • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).
   • Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων (βλ. Ορισμό Προβληματικής Επιχείρησης Παράρτημα V).
   • Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
   • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει την χορήγηση νέας ενίσχυσης σε δικαιούχο, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης. Επομένως, αφενός η χορηγούσα αρχή κάθε φορά που πρόκειται να χορηγήσει νέα ενίσχυση σε μια επιχείρηση πρέπει να ελέγχει εάν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση προηγουμένης ενίσχυσης, αφετέρου η αιτούμενη την ενίσχυση επιχείρηση υποχρεούται να δηλώνει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, εάν εκκρεμεί σε βάρος της διαδικασία ανάκτησης.
   • Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. . Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
   • Το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) να μην έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
   • Να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιό του δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
   • Να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
   • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία οικονομική μονάδα), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Διάρκεια Έργων:

  • Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες:

  • Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών στο πλαίσιο του Προγράμματος αναμένεται να είναι:

 

   • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
   • κτιριακές υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας,
   • μηχανήματα – εξοπλισμός,
   • η απλοποίηση / αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ,
   • ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενεργειών αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος / υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design,
   • η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια κ.α,
   • η προβολή – προώθηση της επιχείρησης σε αγορές στόχους,
   • παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου,
   • τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη/καθοδήγηση επιχειρήσεων, που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές,
   • μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού,
   • οι αμοιβές τρίτων.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης (11/2/2016).
Προσφερόμενες υπηρεσίες του οργανισμού IRIS

  • Για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων, στα πλαίσια των προαναφερθέντων προγραμμάτων, o IRIS παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

 

    • Εξατομικευμένη ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους όρους του εκάστοτε προγράμματος και καθοδήγηση στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε όλες τις φάσεις του έργου (από την υποβολή έως την αποπληρωμή).
    • Σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) προσαρμοσμένο στη μοναδικότητα της ιδέας σας αλλά και στις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος και υποβολή της αίτησης
    • Διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθ’ όλη τη διάρκεια της επένδυσης (λ.χ. υποστήριξη στις διαδικασίες αιτημάτων τροποποίησης του σχεδίου, υποβολής αιτημάτων για ενδιάμεσες πληρωμές και τελική αποπληρωμή, κλπ.).
    • Ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών για την προβολή και δικτύωση της επιχείρησης (λ.χ. κατασκευή και ανάπτυξη εταιρικής ιστοσελίδας και e-shop, ενέργειες ψηφιακής διαφήμισης όπως καμπάνιες AdWords, Facebook, Twitter, LinkedIn, marketing plans, μελέτες ανάλυσης αγοράς, κλπ.)
    • Εξατομικευμένες λύσεις πληροφορικής (ανάπτυξη mobile/cloud εφαρμογών, βάσεις δεδομένων, πρόγραμμα εταιρικής διαχείρισης, κ.α.)
    • Εξοπλισμός πληροφορικής και δικτύων (software & hardware)
    • Υπηρεσίες συμβατικής και ηλεκτρονικής κατάρτιση

Ο οργανισμός IRIS έχοντας σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο των χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ είναι σε θέση να αναλάβει την πλήρη υποστήριξη για την επιδότηση και του δικού σας επιχειρηματικού σας σχεδίου.

Πληροφορίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ. 210 4629300 (εσωτ.215), [email protected]

Close ✕

Είδος Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο

Διάρκεια