Αρχική / Σεμινάρια / Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

ΤΡΕΧΕΙ ΤΩΡΑ
Κόστος Εγγραφής

390.00

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα του

Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Αρχική / Σεμινάρια / Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς | Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

ΤΡΕΧΕΙ ΤΩΡΑ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συνεργασία με τον IRIS Οργανισμό Κατάρτισης και τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ οργανώνει και υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης", διάρκειας 500 ωρών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσεις συναντήσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών , των διευθυντών και των στελεχών της εκπαίδευσης σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα και ζητήματα που αφορούν την άσκηση του διευθυντικού ρόλους σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στο να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, είτε στο χώρο της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Παρέχει τις γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις κατάλληλες δεξιότητες πάνω στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, να γνωρίσουν τα παιδαγωγικά μοντέλα και τις θεωρίες μάθησης και το πώς αυτά συνδέονται με τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και να μπορούν να σχεδιάζουν το πλαίσιο εφαρμογής αρχών διαχείρισης και εφαρμογής ποιότητας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό της αρμοδιότητάς τους

 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ 1&2)
 • Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές που επιθυμούν να ασχοληθούν τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (σχολικές μονάδες και εκπαιδευτήρια), είτε στο χώρο της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Στελέχη ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Φοιτητές

Σε επίπεδο γνώσεων:

1. Να αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι τη σημασία της εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών
2. Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών
3. Να αναλύουν θέματα και καταστάσεις που προκύπτουν στη σχολική μονάδα αξιοποιώντας μεθόδους διοίκησης
4. Να συλλέγουν δεδομένα και στοιχεία για την εφαρμογή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στην εκπαιδευτική μονάδα
5. Να προβλέπουν σημεία που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις και να παρεμβαίνουν προληπτικά
6. Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της βελτίωσης της ποιότητας στη διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών
7. Να συγκρίνουν μοντέλα λήψης αποφάσεων και να επιλέγουν το βέλτιστο για το δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον και πλαίσιο

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

1. Να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους διοίκησης για το δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον και πλαίσιο
2. Να χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους διοίκησης στο περιβάλλον ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
3. Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κρίσεις που μπορεί να προκληθούν από εσωτερικά ή εξωτερικά γεγονότα
4. Να ενσωματώσουν τη διαχείριση της αλλαγής στην μέθοδο διοίκησης που θα ακολουθήσουν
5. Να χαρτογραφήσουν πιθανές συγκρούσεις
6. Να εφαρμόζου πολιτικές διασφάλισης ποιότητας στη διοίκηση
7. Να αναπτύσσουν κλίμα συνεργασίας και δημιουργικότητας στην εκπαιδευτική μονάδα
8. Να αναλάβουν δράση για την επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων στην εκπαιδευτική μονάδα
9. Να σχεδιάζουν πλάνο επαγγελματικής εξέλιξης μέσω των ευκαιριών επιμόρφωσης και κατάρτισης
10. Να ασκούν συμμετοχική διοίκηση

Σε επίπεδο στάσεων

1.Να ενθαρρυνθούν στη χρήση επιστημονικών μεθόδων στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
2.Να αποδεχθούν τη σημασία της αξιολόγησης στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας
3.Να εκτιμούν τα οφέλη της συνεργασίας και γενικότερα της συνεργατικής κουλτούρας στη διοίκηση
4.Να συμπεριφέρονται με αυτοπεποίθηση στη διαχείριση κρίσεων
5.Να επιδιώκουν την εισαγωγή αλλαγών στην εκπαιδευτική μονάδα αξιοποιώντας τις γνώσεις στην εισαγωγή και διαχείριση τους
6.Να προτιμούν τη χρήση συγκεκριμένων μοντέλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
7.Να ενθαρρύνουν τους συναδέλφους στη συμμετοχή τους σε δράσεις επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης
8.Να υποκινηθούν στην επίλυση των συγκρούσεων και όχι στην παράβλεψη τους
9. Να απορρίπτουν αλαζονικές συμπεριφορές διοίκησης και επιλογή τάσεων συγκεντρωτισμού
10. Να εκτιμούν τα οφέλη της δημιουργικότητας στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών

Στους αποφοίτους του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά και λαμβάνουν την εξής μοριοδότηση:

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών
– 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)
– 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
– 0,5 Μόρια στους υποψήφιους Διευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
0,5 Μόρια Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
– Μοριοδοτείται επίσης με τα μέγιστα μόρια (2) για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών
 • Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Ανάλυση –Δομή και Θεσμικό -Πλαίσιο Λειτουργίας
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση
 • Ηγεσία και Διαχείριση της αλλαγής στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 • Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στη Εκπαίδευση
 • Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 • Οι Ομάδες και η επίδραση τους στην εκπαίδευση
 • Διαχείριση και Επίλυση Συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 • Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών
 • Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Τηλεδιάσκεψη και Τηλεσυνεργασία
 

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (351€)

 • Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του Προγράμματος
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με αυτό του Επιμορφωτικού Προγράμματος

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 25% (292,5 €)

 • Άνεργοι
 • Φοιτητές
 • Πολύτεκνοι
 • ΑμεΑ
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 30% (273 €)

 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές Εκπαιδευτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής
 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΚΔΒΜ
 • Εκπαιδευτικό Προσωπικό Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής
 • Εκπαιδευτές ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ
 • Εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε Φροντιστήρια
 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής

Για πληροφορίες – εγγραφές, μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά 09.00-17.00 στα παρακάτω τηλέφωνα:

▪️ Πειραιάς ☎️2160707720 (πανελλαδικά)
▪️ Πάτρα ☎️2610221492
▪️ Ιωάννινα ☎️ 2651607370,-71
▪️ Αγρίνιο ☎️ 2641044118
▪️ Κεφαλονιά ☎️ 2671094254
▪️ Αίγιο ☎️ 2691022846

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιγραφή Προγράμματος

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιά σε συνεργασία με τον IRIS Οργανισμό Κατάρτισης και τον Όμιλο ΑΠΟΨΗ οργανώνει και υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης", διάρκειας 500 ωρών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε δια ζώσεις συναντήσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών , των διευθυντών και των στελεχών της εκπαίδευσης σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα και ζητήματα που αφορούν την άσκηση του διευθυντικού ρόλους σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στο να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, είτε στο χώρο της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Παρέχει τις γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις κατάλληλες δεξιότητες πάνω στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, να γνωρίσουν τα παιδαγωγικά μοντέλα και τις θεωρίες μάθησης και το πώς αυτά συνδέονται με τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και να μπορούν να σχεδιάζουν το πλαίσιο εφαρμογής αρχών διαχείρισης και εφαρμογής ποιότητας σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό της αρμοδιότητάς τους

Σε ποιους απευθύνεται
 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ 1&2)
 • Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές που επιθυμούν να ασχοληθούν τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης (σχολικές μονάδες και εκπαιδευτήρια), είτε στο χώρο της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων και Στελέχη ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Φοιτητές
Τι θα μάθω

Σε επίπεδο γνώσεων:

1. Να αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευόμενοι τη σημασία της εφαρμογής επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών
2. Να γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών
3. Να αναλύουν θέματα και καταστάσεις που προκύπτουν στη σχολική μονάδα αξιοποιώντας μεθόδους διοίκησης
4. Να συλλέγουν δεδομένα και στοιχεία για την εφαρμογή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στην εκπαιδευτική μονάδα
5. Να προβλέπουν σημεία που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις και να παρεμβαίνουν προληπτικά
6. Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της βελτίωσης της ποιότητας στη διοίκηση των εκπαιδευτικών οργανισμών
7. Να συγκρίνουν μοντέλα λήψης αποφάσεων και να επιλέγουν το βέλτιστο για το δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον και πλαίσιο

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

1. Να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους διοίκησης για το δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον και πλαίσιο
2. Να χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους διοίκησης στο περιβάλλον ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
3. Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κρίσεις που μπορεί να προκληθούν από εσωτερικά ή εξωτερικά γεγονότα
4. Να ενσωματώσουν τη διαχείριση της αλλαγής στην μέθοδο διοίκησης που θα ακολουθήσουν
5. Να χαρτογραφήσουν πιθανές συγκρούσεις
6. Να εφαρμόζου πολιτικές διασφάλισης ποιότητας στη διοίκηση
7. Να αναπτύσσουν κλίμα συνεργασίας και δημιουργικότητας στην εκπαιδευτική μονάδα
8. Να αναλάβουν δράση για την επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων στην εκπαιδευτική μονάδα
9. Να σχεδιάζουν πλάνο επαγγελματικής εξέλιξης μέσω των ευκαιριών επιμόρφωσης και κατάρτισης
10. Να ασκούν συμμετοχική διοίκηση

Σε επίπεδο στάσεων

1.Να ενθαρρυνθούν στη χρήση επιστημονικών μεθόδων στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
2.Να αποδεχθούν τη σημασία της αξιολόγησης στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας
3.Να εκτιμούν τα οφέλη της συνεργασίας και γενικότερα της συνεργατικής κουλτούρας στη διοίκηση
4.Να συμπεριφέρονται με αυτοπεποίθηση στη διαχείριση κρίσεων
5.Να επιδιώκουν την εισαγωγή αλλαγών στην εκπαιδευτική μονάδα αξιοποιώντας τις γνώσεις στην εισαγωγή και διαχείριση τους
6.Να προτιμούν τη χρήση συγκεκριμένων μοντέλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
7.Να ενθαρρύνουν τους συναδέλφους στη συμμετοχή τους σε δράσεις επιμόρφωσης και επαγγελματικής εξέλιξης
8.Να υποκινηθούν στην επίλυση των συγκρούσεων και όχι στην παράβλεψη τους
9. Να απορρίπτουν αλαζονικές συμπεριφορές διοίκησης και επιλογή τάσεων συγκεντρωτισμού
10. Να εκτιμούν τα οφέλη της δημιουργικότητας στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών

Οφέλη Προγράμματος

Στους αποφοίτους του προγράμματος απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά και λαμβάνουν την εξής μοριοδότηση:

– 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών
– 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)
– 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
– 0,5 Μόρια στους υποψήφιους Διευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
0,5 Μόρια Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
– Μοριοδοτείται επίσης με τα μέγιστα μόρια (2) για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

Πρόγραμμα Σπουδών
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών
 • Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Ανάλυση –Δομή και Θεσμικό -Πλαίσιο Λειτουργίας
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση
 • Ηγεσία και Διαχείριση της αλλαγής στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 • Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στη Εκπαίδευση
 • Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 • Οι Ομάδες και η επίδραση τους στην εκπαίδευση
 • Διαχείριση και Επίλυση Συγκρούσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 • Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών
 • Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Τηλεδιάσκεψη και Τηλεσυνεργασία
 
Εκπτωτική πολιτική

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (351€)

 • Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του Προγράμματος
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιά
 • Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με αυτό του Επιμορφωτικού Προγράμματος

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 25% (292,5 €)

 • Άνεργοι
 • Φοιτητές
 • Πολύτεκνοι
 • ΑμεΑ
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 30% (273 €)

 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές Εκπαιδευτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής
 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΙΕΚ και ΣΔΕ
 • Διευθυντές και Υποδιευθυντές ΚΔΒΜ
 • Εκπαιδευτικό Προσωπικό Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής
 • Εκπαιδευτές ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ
 • Εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε Φροντιστήρια
 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής
Πληροφορίες

Για πληροφορίες – εγγραφές, μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά 09.00-17.00 στα παρακάτω τηλέφωνα:

▪️ Πειραιάς ☎️2160707720 (πανελλαδικά)
▪️ Πάτρα ☎️2610221492
▪️ Ιωάννινα ☎️ 2651607370,-71
▪️ Αγρίνιο ☎️ 2641044118
▪️ Κεφαλονιά ☎️ 2671094254
▪️ Αίγιο ☎️ 2691022846